Τον σωστό ραδιοερασιτέχνη δεν τον κάνει το γαμάτο shack, οι 3 πύργοι, οι 10 κεραίες, τα 145.874 qso, οι αμέτρητες DX pedition, τα 25 dxcc και το πιασάρικο blog του, αλλά ο χαρακτήρας του (βασικό!), η αντιμετώπιση των συναδέλφων του (βασικότατο!!), και η βοήθειά του στους άλλους ραδιοερασιτέχνες, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΟ ΟΦΕΛΟΣ!!!
Ονειρεύομαι την ένωση του Ελληνικού ραδιοερασιτεχνισμού κάτω από έναν ενιαίο φορέα, δίχως μίση, πάθη, και γκρίνια!

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Επιτέλους! Οι συν/φοι SW έχουν ήδη γίνει SV


Συγχαρητήρια στους συναδέλφους SW που αναβαθμίζονται! Επιτέλους όλοι εσείς αυτό που περιμένατε είναι γεγονός. To ΦΕΚ έχει ψηφιστεί εδώ και μέρες, όμως ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Ήδη υπάρχει ΕΔΩ, το οποίο μπορείτε και να το κατεβάσετε. Και πάλι συγχαρητήρια. Οι προσπάθειες και οι διακαείς πόθοι σας πραγματοποιούνται!!

Ευχαριστώ έναν καλό φίλο για την υπόδειξη του ΦΕΚ.
Αυτό θα πεί... μάχιμη δημοσιογραφία!

Διαβάστε με προσοχή το νέο νόμο!
Έχει πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια που μας αφορούν!
Ένα από αυτά είναι το θέμα της ισχύος... μας έκοψαν μόνο 100w στα HF.
Επιτρέπονται μόνο 400w. Σιγά τα ωά δηλαδή!
Clain mine που λέει και η νεολαία!!
Πέρα από την ενοποίηση των SV και SW σε μια κατηγορία, προκύπτει και η κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου, με περιορισμένες δυνατότητες σε μπάντες και μέγιστη επιτρ. ισχύ τα 10w
Επίσης μπαίνει στη ζωή μας και επίσημα ο SWL (ραδιοακροατής)
με άγνωστες μέχρι στιγμής δυνατότητες, και πολλά άλλα!
Βέβαια οι συνάδελφοι που διαμένουν σε πολυκατοικίες πάλι είναι ξεκρέμαστοι!
Ως πότε;;
Ακολουθεί ένα μικρό απόσπασμα από το επίμαχο ΦΕΚ Β 1969/2011

Οι άδειες «κατηγορίας 1» και «κατηγορίας 2» της
Υπουργικής Απόφασης 68000/763/9−12−2002 (ΦΕΚ Β’
1579) «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών
ασυρμάτου», που εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία
ισχύος της απόφασης αυτής εξομοιώνονται αυτοδικαίως
με τις άδειες «κατηγορίας 1» (άδεια CEPT) του άρθρου 6.
Στα χαρακτηριστικά κλήσεως, το πρόθεμα (prefix) «SW»
αντικαθίσταται με το πρόθεμα «SV». Η κατάληξη−επίθεμα
(suffix) του χαρακτηριστικού κλήσης παραμένει ίδιο. Η
αντικατάσταση των παλαιών εντύπων των αδειών (SW)
θα πραγματοποιείται σταδιακά κατά την πρώτη ανα−
νέωσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν,
μπορούν, με αίτησή τους προς τις ΑΠΥ, να ζητούν πριν τη
λήξη της άδειάς τους, τη σχετική τροποποίηση του εντύ−
που αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.
3. Tα χαρακτηριστικά κλήσεως των ραδιοερασιτεχνι−
κών συλλόγων με το πρόθεμα (prefix) «SV» αντικαθίστα−
ται με το πρόθεμα «SΖ» μέχρι 31−12−2013. Κατά τα λοιπά,
η κατάληξη−επίθεμα (suffix) παραμένει ως έχει.
4. Οι Ελληνικές ραδιοερασιτεχνικές άδειες με διακρι−
τικά κλήσης της σειράς zero «0» που έχουν χορηγηθεί
μέχρι την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής, βά−
σει άδειας της αλλοδαπής, εξακολουθούν να ισχύουν
μέχρι τη λήξη τους ως έχουν, ενώ για το διάστημα αυτό
δεν αντικαθίστανται τα διακριτικά κλήσης από «SW0»
σε «SV0». Μετά τη λήξη των αδειών αυτών, οι ενδιαφε−
ρόμενοι μπορούν να αποκτούν άδεια, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε περιπτώσεις που
κάτοχοι αδειών με διακριτικό κλήσεως της σειράς zero
«0» αιτούνται την έκδοση αδειών «κατηγορίας 1» (άδειες
CEPT) βάσει Ελληνικού ή αλλοδαπού πτυχίου HAREC
ή «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» βάσει Ελληνικού
πτυχίου «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου», υποχρεω−
τικά τους εκχωρείται νέο διακριτικό κλήσεως της σειράς
SV1, SV2 έως SV9 ή SY1, SY2 έως SY9, αντίστοιχα.
5. Για τη λειτουργία των σταθμών που περιλαμβά−
νονται στους υφιστάμενους, εγκεκριμένους πίνακες
επαναληπτών – αναμεταδοτών και ραδιοφάρων της
υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, παρέχεται μεταβατική
περίοδος δέκα (10) ετών από τη θέση σε ισχύ της πα−
ρούσας απόφασης εντός της οποίας πρέπει να εξασφα−
λισθεί η αδειοδότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος. Εκκρεμείς αιτήσεις για έγκριση αναμε−
ταδοτών−επαναληπτών−ραδιοφάρων που υποβλήθηκαν
πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού θα
εξετασθούν κατόπιν νέων αιτήσεων στις ΑΠΥ σύμφωνα
με το άρθρο 26.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού
καταργείται η Υπουργική Απόφαση 68000/763/9−12−2002
(ΦΕΚ Β’ 1579) «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών
σταθμών ασυρμάτου».
7. Οι εξετάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και
5 θα διενεργηθούν για πρώτη φορά μετά την έκδοση
σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνι−
ών, με την οποία θα ανακοινωθεί η εφαρμογή του νέου
ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων.
8. Τα παραρτήματα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος κανονισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: